Dla kandydatów

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021!

Dlaczego warto studiować w Szkole Prawa Niemieckiego?!

Powodów jest wiele, a te najważniejsze to:

 1. SPN WPIA UW daje wspaniałą szansę studiowania prawa niemieckiego w Warszawie, bez wyjeżdżania do Niemiec, bez konieczności brania urlopu dziekańskiego.
 2. W trakcie kursu zajęcia prowadzi ponad 20 Profesorów z najlepszych uniwersytetów z Niemiec.
 3. Za udział w kursie studenci WPIA UW otrzymują 16 punktów ETCS, czyli dzięki Szkole mogą zaliczyć 25% programu studiów na 5 roku. Wedle NOWYCH ZASAD studiowania: zgodnie z § 2 ust. 14 zasad studiowania ukończenie szkoły prawa obcego na wniosek studenta może być traktowane na równi z ukończeniem bloku specjalizacyjnego. Przewaga szkoły polega jednak na tym, że tę formę student może wybrać już od drugiego roku studiów (ust. 17 przywołanego przepisu).
 4. Równolegle z zajęciami teoretycznymi w semestrze zimowym odbywa się autorski kurs prawniczego języka niemieckiego, specjalnie stworzony na potrzeby SPN WPIA UW i dopasowany do programu naszego kursu.
 5. Najlepsi absolwenci otrzymują zagraniczne staże w: Allianz, Daimler, Deutsche Telekom, Siemens czy ThyssenKrupp.
 6. Samo czesne nie jest wysokie – 2150zł za cały rok., dla studentów, aplikantów oraz członków OIRP Warszawa, zniżka 200zł, czyli 1950zł.
 7. Absolwentom SPN WPIA UW oferujemy udział w ciekawym programie dla byłych studentów Szkół Prawa Niemieckiego Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Dla Absolwentów SPN WPIA UW przewidziane są stypendia na studia LL.M. w Bonn oraz stypendia doktoranckie w Bonn.
 9. Absolwenci SPN WPIA UW mogą na Uniwersytecie w Bonn ukończyć studia LL.M. o 4 miesiące szybciej niż normalnie.
 10. Dzięki wiedzy zdobytej w Szkole Prawa Niemieckiego można wyróżnić się na rynku pracy i łatwiej znaleźć pracę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie prawa niemieckiego i europejskiego!

Więcej informacji o naszym kursie!

 

Proces rekrutacyjny na kurs 2020/2021.

Od udziału w kursie zapraszamy wszystkich, którzy dobrze znają język niemiecki i chcą poznać podstawy prawa niemieckiego.

Zapraszamy:

 • studentów i absolwentów prawa (z kursu najwięcej skorzystają studenci po 2 roku studiów prawniczych)
 • studentów i absolwentów innych wydziałów, którzy interesują się prawem niemieckim.

Szkoła jest dostępna dla studentów i absolwentów wszystkich uczelni, nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby efektywnie uczestniczyć w zajęciach Szkoły Prawa Niemieckiego należy znać język niemiecki na poziomie B2.

KURS JĘZYKOWY PRZED EGZAMINEM WSTĘPNYM: Dla osób, które znają język niemiecki na poziomie B1, a chcą wziąć udział w kursie SPN organizujemy pomocniczy intensywny kurs języka niemieckiego w okresie luty-kwiecień 2020 r., czyli przed egzaminem wstępnym. Więcej informacji tutaj

 

Egzamin wstępny odbędzie się w sobotę 25 kwietnia 2020 r.. Imienne zaproszenie zawierające szczegóły organizacyjne egzaminu prześlemy do każdego zarejestrowanego kandydata drogą mailową najpóźniej do 20 kwietnia 2020 r.

Egzamin wstępny sprawdza poziom znajomości języka niemieckiego. Nie jest to egzamin merytoryczny z prawa. Najważniejszą częścią egzaminu wstępnego będzie rozumienie ze słuchu.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie mailem krótkiego pisemnego zgłoszenia na adres: spn.wpia@uw.edu.pl, w którym należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • kierunek i aktualny rok studiów lub datę ich ukończenia i miejsce pracy,
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu.

W pierwszym etapie rekrutacji nie wypełnia się żadnych formularzy, wystarczy przysłanie powyższego zgłoszenia na adres: spn.wpia@uw.edu.pl.

Po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia wysyłamy kandydatom szczegółowe informacje dotyczące studiowania w SPN.

 

Opłata za uczestnictwo w kursie 2020/2021 wynosi 2150 zł + ok. 300 zł na fundusz studencki. Zniżka 200zł obowiązuje dla studentów, aplikantów oraz członków OIRP.

Nie przewidujemy możliwości uczestnictwa w kursie na zasadach wolnego słuchacza.

NOWOŚĆ: Dla osób, które znają język niemiecki na poziomie B1, a chcą wziąć udział w kursie SPN organizujemy pomocniczy intensywny kurs języka niemieckiego w okresie luty-kwiecień 2020 r., czyli przed egzaminem wstępnym. Więcej informacji tutaj

UWAGA: wpis za ukończenie SPN jest dawany we wrześniu.

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian.

 

Program semestru zimowego 2019/2020

Program semestru letniego 2019/2020

Co mówią nasi absolwenci:

Polecam Szkołę Prawa Niemieckiego każdemu, kto zna język niemiecki. To wspaniała inwestycja w siebie. Zarówno osoby skoncentrowane na pracy zawodowej, jak i naukowej wyniosą dużo dobrej i pewnej wiedzy. SPN to unikatowa szansa kontaktu z niemieckimi akademikami i praktykami, poznania innego porządku prawnego, nauczenia się posługiwania niemieckim prawniczym w praktyce.

Szkoła jest świetnie zorganizowana. Program jest przemyślany, pozwala zapoznać się ze wszystkimi dziedzinami ważnymi dla rzeczywistości gospodarczej. Zajęcia są ciekawe, a wykładowcy profesjonalni i życzliwi – zapytani bez problemu kierują do dalszych źródeł lub materiałów. Wszystko przebiega w miłej atmosferze.

Bardzo podoba mi się zwyczaj „opieki” nad wykładowcami. Każdy przynajmniej raz w roku (ustalane zawczasu) jest odpowiedzialny za pomoc Wykładowcy podczas jego pobytu Warszawie np. odebranie z lotniska, wyjście na koncert lub obiad. Przede wszystkim jednak, to możliwość spędzenia czasu i rozmowy z kimś, kto – gdyby nie SPN – byłby nieosiągalny.

Katarzyna S., absolwentka 2017/2018

W roku akademickim 2018/2019 miałem okazję a właściwie przyjemność uczestniczyć w programie Szkoły Prawa Niemieckiego, organizowanym w ramach kooperacji pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Projekt stanowił dla mnie niewątpliwie możliwość pogłębienia znajomości języka niemieckiego a także nauki języka niemieckiego prawniczego. Warto zwrócić uwagę na szerokie spektrum wykładowców, prowadzących zajęcia w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego, gdyż są to zarówno profesorowie z wiodących niemieckich ośrodków akademickich, jak też znamienici praktycy prawa – adwokaci, radcy prawni, notariusze, sędziowie, prokuratorzy. Kurs jest świetnie zorganizowany – zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, punktualnie, są ciekawe oraz cechuje je bogata zawartość merytoryczna. Z pewnością, program stanowi możliwość do poszerzenia horyzontów prawniczych – porównania polskiego oraz niemieckiego porządku prawnego, które to systemy stanowią współcześnie „trzon” europejskich systemów prawa kontynentalnego. Poza tym, Szkoła Prawa Niemieckiego, inspiruje do indywidualnego zgłębiania wiedzy z zakresu obcych porządków prawnych a także jest wspaniałą „bazą” do podjęcia studiów komparatystycznych. Reasumując, mogę z „czystym sumieniem” rekomendować partycypowanie wszystkim zainteresowanym osobom w Szkole Prawa Niemieckiego – jest to inwestycja w samego siebie oraz wspaniała okazja do „wędrówki” po europejskich porządkach prawnych, co stanowi wartość per se w dobie globalizacji.

Sławomir J., absolwent 2018/2019

Wykłady i ćwiczenia organizowane przez Szkołę Prawa Niemieckiego okazały się ambitnym połączeniem teorii i praktyki. Były to najbardziej wartościowe zajęcia, w których mogłem uczestniczyć podczas studiów. Roczny kurs prawa niemieckiego w SPN to fantastyczna przygoda intelektualna, dzięki której ukierunkowałem swoje zainteresowania cywilistyczne, co zaowocowało komparatystyczną pracą magisterską. Przez rok nauki w SPN mogłem poznać zarówno profesorów z Uniwersytetu w Bonn, znawców teorii, jak i praktykujących niemieckich prawników, którzy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem zdobytym podczas sporów sądowych. Uczestnictwo w kursie organizowanym przez SPN rozwija nie tylko wiedzę prawniczą, ale także umiejętności językowe, dzięki czemu po kilku miesiącach ciężkiej pracy bez trudu można zrozumieć niemiecki komentarz czy podręcznik. Te kilka zdań można jednak streścić w zaledwie jednym słowie – warto!

Piotr R., absolwent 2018/2019

Mogę powiedzieć bez zbytniej przesady, że SPN w ogromnym stopniu wpłynął zarówno na mój rozwój zawodowy, jak również naukowy. Szkoła daje szansę na intensywny kontakt z obcym porządkiem prawnym, przybliżanym nam przez wybitnych specjalistów w tym zakresie, tj. kadrę profesorską jednej z najlepszych uczelni niemieckich bez konieczności wyjeżdżania z Warszawy. W pracy zawodowej doświadczenie SPN-u w znacznej mierze wyczuliło mnie na problemy związane ze stosowaniem prawa obcego i doradztwem dla klientów zagranicznych. W sferze naukowej SPN był dla mnie wstępem do wyjazdu do Niemiec na stypendium i program LL.M.. Mogę również potwierdzić, że Szkoła zapewnia wsparcie w postaci ofert staży, jak również tworzy możliwości dla utrzymywania dalszego kontaktu przez jej absolwentów. Jednym słowem – polecam.

Bartosz S., Absolwent 2011/2012

Udział w rocznym kursie w Szkole Prawa Niemieckiego nie tylko zwiększył moją wiedzę z zakresu prawa niemieckiego, ale również sprawił, że zaczęłam dostrzegać podobieństwa i różnice w systemach prawnych polskim i niemieckim. Ponadto kurs jest świetną okazją do poprawy znajomości języka niemieckiego, w szczególności w zakresie słownictwa prawniczego, co sprawia, że jest również świetnym przygotowaniem dla studentów i absolwentów planujących wyjazd do krajów niemieckojęzycznych na studia zagraniczne w ramach wymiany studenckiej lub na uzupełniające studia magisterskie. Dzięki kursowi znajomość języka niemiecko znacznie się u mnie poprawiła. Oprócz tego certyfikat uczestnictwa w kursie może stanowić kartę przetargową na rynku pracy, w szczególności, że duża część niemieckich firm występuje na rynku polskim. Dlatego też polecam go wszystkim, którzy planują w przyszłości wyjazd na pobyt studyjny lub chcą poszerzyć swoje kompetencję czy też zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Ewelina T., absolwentka 2017/2018

Dla mnie udział w kur­sie let­nim a potem rocz­nym Szkoły Prawa Nie­miec­kiego sta­no­wił wstęp do roz­woju zain­te­re­so­wań kom­pa­ra­ty­stycz­nych, bowiem nie­wąt­pli­wie posze­rzył moje praw­ni­cze hory­zonty myślowe otwie­ra­jąc je na per­spek­tywę praw­no­po­rów­naw­czą.

Wie­dza i umie­jęt­no­ści zdo­byte pod­czas inte­lek­tu­al­nej przy­gody w SPN zaowo­co­wały kom­pa­ra­ty­styczną pracą magi­ster­ską, ukoń­cze­niem stu­diów LL.M. w Bonn, wie­loma zawo­do­wymi pro­jek­tami z zakresu porów­ny­wa­nia prawa pol­skiego i nie­miec­kiego, oraz sku­pie­niem się w pracy nauko­wej, w tym w pracy dok­tor­skiej na kom­pa­ra­ty­styce i euro­pej­skim pra­wie cywil­nym. SPN dał mi też moż­li­wość pozna­nia wielu faj­nych i ambit­nych ludzi.

Jacek K., absolwent 2009/2010

Z per­spek­tywy czasu mogę oce­nić, że wybór Szkoły Prawa Nie­miec­kiego był moim naj­lep­szym wybo­rem pod wzglę­dem roz­woju pod­czas całego toku stu­diów na wydziale prawa. Nie tylko ze wzglę­dów języ­ko­wych (pro­szę sobie wyobra­zić kurs języka nie­miec­kiego w wymia­rze ok 10 godzin tygo­dniowo przez cały rok), ale przede wszyst­kim więk­szej świa­do­mo­ści praw­nej, a także zawar­tych tam zna­jo­mo­ści. Ilość uczest­ni­ków pozwala na czynne bra­nie udziału w każ­dym z wykła­dów. Wygrana zagra­niczna prak­tyka spo­wo­do­wała poja­wie­nie się w moim życiu moż­li­wo­ści o któ­rych wcze­śniej nawet nie śmia­łam marzyć i znacz­nie posze­rzyła moje hory­zonty. Pole­cam każ­demu kto ma ambi­cję na „coś wię­cej”, ponie­waż wło­żona praca zwróci się nie­jed­no­krot­nie! W życiu wszystko zależy od nas, trzeba tylko chwy­tać szanse, które nam ono przy­nosi. Jestem prze­ko­nana, że SPN jest nie­wąt­pli­wie jedną z takich szans!

Kata­rzyna D., absolwentka 2013/2014

Udział w kursie szkoły prawa niemieckiego, pomimo konieczności dużych nakładów pracy (najbardziej dawały się we znaki odbywające się w niedzielę klausury), był jednym z najbardziej wartościowych doświadczeń studiów. Poznanie podstaw niemieckiego porządku prawnego pozwoliło mi spojrzeć na wiele problemów prawnych z innej perspektywy i przez to lepiej je zrozumieć. Poruszane na zajęciach tematy inspirowały również do dalszych poszukiwań i wpłynęły na kształt mojej pracy magisterskiej. Ponadto ogromną zaletą kursu jest też możliwość poznania niemieckiego języka prawniczego, bez konieczności wyjazdu do Niemiec. Zdobyta w trakcie kursu wiedza znacznie ułatwiła mi start na wymianie studenckiej w Lipsku.

Zygmunt W., Absolwent 2016/2017

Szkoła Prawa Nie­miec­kiego dała mi bar­dzo wiele — naby­łam ogromną wie­dzę doty­czącą nie­miec­kiego sys­temu praw­nego.

Pozna­łam prawne słow­nic­two spe­cja­li­styczne, szcze­gó­łowo mogłam zapo­znać się z prze­pi­sami nie­miec­kiego GG, BGB, StGB i in.

Poza wie­dzą teo­re­tyczną SPN dała mi moż­li­wość zmie­rze­nia się z kazu­sami z prze­róż­nych dzie­dzin prawa.

Dzięki SPN pozna­łam cie­ka­wych ludzi, mia­łam moż­li­wość wysłu­cha­nia wykła­dów wybit­nych nie­miec­kich pro­fe­so­rów oraz nawią­za­nia zna­jo­mo­ści z wykła­dow­cami — m.in. przed­się­bior­cami, pro­fe­so­rami, poli­ty­kami.

SPN to wyma­ga­jąca Szkoła, o wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze i dopię­tej na ostatni guzik orga­ni­za­cji. Polecam!

Agnieszka K., absol­wentka kursu 2008/2009

Zdecydowanie polecam i gorąco zachęcam do udziału w kursie prawa niemieckiego, oferowanym przez SPN UW. Warto wziąć w nim udział choćby z poniższych powodów:
A. Materiał. Program kursu jest silnie zorientowany na zagadnienia istotne dla praktyki gospodarczej. Szczególny nacisk kładzie się na instytucje najczęściej występujące w obrocie. Bardzo ucieszyły mnie też zajęcia z dziedzin nieobjętych programem kursowym na WPiA UW.
Prześledzenie alternatywnych sposobów uregulowania pewnych kwestii pozwoliło mi niejednokrotnie dużo lepiej zrozumieć i „poczuć” istotę konkretnych instytucji prawnych. Co więcej, dzięki zbieżności polskiego i niemieckiego systemu prawa, kurs stanowił – niejako przy okazji – świetną powtórkę materiału ze wcześniejszych lat studiów.
B. Metody. Kurs był bardzo odświeżającym doświadczeniem względem – niestety wciąż chyba dominującej – metody prowadzenia zajęć, polegającej na wędrówce przez kodeks artykuł po artykule. Większość prowadzących umiejętnie łączyła teoretyczne tło (ze szczególnym naciskiem na kwestie problemowe, co pozwalało lepiej utrwalać materiał) z omawianiem kazusów. Nie przypominam sobie, bym się kiedykolwiek nudził na zajęciach SzPN.
C. Prowadzący. Ludzie wysokiej kultury osobistej i intelektualnej, nie tworzący przy tym zbędnego dystansu międy sobą a uczestnikami.
D. Język. Dla mnie zajęcia stanowiły bardzo atrakcyjny substytut tradycyjnego kursu językowego. Wykłady bowiem są interesujące same w sobie, a przez sześć godzin tygodniowo siłą rzeczy podłapuje się całą masę słownictwa i użytecznych zwrotów.

Tomasz Z., absolwent, 2016/2017