O szkole

Szkoła Prawa Niemieckiego jest wspólnym projektem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Bonn.

Szkoła Prawa Niemieckiego organizuje kursy prawa niemieckiego i europejskiego:

  • Roczny kurs prawa niemieckiego i europejskiego.
  • Letni kurs prawa niemieckiego.
  • Planowana jest organizacja kursu językowego dla studentów SPN oraz kandydatów.

Od trzech lat funkcjonuje również program absolwentów SPN UW.

 

Wszystkie zajęcia w ramach działalności SPN prowadzą – wyłącznie w języku niemieckim – prowadzą niemieccy profesorowie i adwokaci.

Współzałożycielem Szkoły był profesor Uniwersytetu Bońskiego Marcus Lutter, wybitny znawca prawa prywatnego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wkład w dzieło polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie nauk prawnych. Kierownictwo naukowe sprawuje obecnie prof. dr hab. Wulf-Henning Roth, dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego i Prawa Porównawczego Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn. Z ramienia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego opiekę nad SPN sprawuje Maria Szpor.

Dotychczasowy dorobek Szkoły Prawa Niemieckiego obejmuje piętnaście zakończonych kursów w latach akademickich 1996/97 – 2011/12. Kursy te pomyślnie ukończyło 448 osoby (uczęszczały one regularnie na zajęcia, a po zdaniu egzaminów końcowych otrzymały świadectwo ukończenia kursu). Ukończenie kursu SPN UW daje możliwość kontynuowania nauki prawa niemieckiego w ramach programu Magister Iuris (LL.M.) na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn w przyspieszonym trybie.

Działalność Szkoły Prawa Niemieckiego jest możliwa dzięki uprzejmości niemieckich wykładowców, którzy wygłaszają swoje wykłady honorowo, a z drugiej strony dzięki hojnemu finansowemu wsparciu Szkoły Prawa Niemieckiego przez różne instytucje i firmy. Obok Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Szkołę Prawa Niemieckiego wspierają także liczni sponsorzy prywatni. Kompletna lista podmiotów finansujących działalność SPN dostępna jest w zakładce „Sponsorzy”.

Uniwersytecka fundacja „Szkoła Prawa Niemieckiego w Warszawie”

Od 1 lipca 2002 r. to Fundacja zajmuje się organizacją oraz finansowaniem biura SPN w Warszawie.

Członkami Rady Fundacji są:
dr hab. Adam Szafrański (Przewodniczący),
prof. dr hab. Lech Garlicki,
prof. dr Wulf-Henning Roth.

Prowadzenie Fundacji zostało powierzone mgr. Marii Szpor i mec. Peterowi Urbankowi.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, także można przekazywać na rzecz SPN 1% podatku.
Nr KRS: 0000105600

Nr rachunku bankowego: 59 1910 1123 2600 3434 2121 0001