Sponsorzy

Dzię­ku­jemy spon­so­rom Szkoły Prawa Nie­miec­kiego*:
Wir bedan­ken uns bei den Spon­so­ren der Deut­schen Rechtsschule*:

 • Allianz SE
 • Daim­ler AG
 • Deut­sche Sti­ftung für inter­na­tio­nale rech­tli­che Zusam­me­nar­beit e.V. (IRZ)
 • Deut­sche Bank Pol­ska S.A.
 • Deut­sche Tele­kom
 • Deut­scher Aka­de­mi­scher Austau­sch­dienst (DAAD)
 • Dr. Köh­ler und Part­ner
 • Fun­da­cja Współ­pracy Polsko-Niemieckiej
 • Jara Dra­pała & Part­ners Sp.k.
 • mBank
 • Meister Recht­san­wälte
 • Noerr Biedecki sp.k.
 • Nomos Ver­lags­ge­sel­l­schaft mbH & Co. KG
 • Roedl & Part­ner
 • Sie­mens sp. z o.o.
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • TaylorWessing e|n|w|c  E. Stobiecka, Kancelaria prawna sp. k.
 • Thys­sen­Krupp AG
 • Urba­nek i Wspól­nicy
 • Volks­wa­gen AG
 • Wydaw­nic­two C.H.Beck sp. z o.o.

* w kolej­no­ści alfabetycznej/ in alpha­be­thi­scher Reihenfolge

Dzię­ku­jemy wszyst­kim oso­bom, które prze­zna­czyły w tym roku 1% podatku docho­do­wego od osób fizycz­nych na konto Uni­wer­sy­tec­kiej Fun­da­cji „Szkoła Prawa Nie­miec­kiego w War­sza­wie”, posia­da­ją­cej sta­tus orga­ni­za­cji pożytku publicznego.

Będziemy wdzięczni za życz­liwą pamięć o nas w 2016 r.

Wir bedan­ken uns bei allen, die die­ses Jahr 1% der Ein­kom­men­steuer der Uni­ver­si­täts­sti­ftung „Deut­sche Rechts­schule in War­schau“, die den Sta­tus einer geme­in­nüt­zi­gen Ein­rich­tung hat, zur Ver­fügung gestellt haben.
Wir wer­den Ihnen für Ihre Gro­ßzügig­keit im Jahre 2016 sehr dank­bar sein.

Rachu­nek bankowy/Kontonummer:
Uni­wer­sy­tecka Fun­da­cja
“Szkoła Prawa Nie­miec­kiego w War­sza­wie”
59 1910 1123 2600 3434 2121 0001