Stypendia

Absolwenci i studenci Szkoły Prawa Niemieckiego mogą ubiegać się o następujące stypendia:

1) stypendium na studia LL.M. w wysokości po 650 € miesięcznie na okres 5 miesięcy oraz dodatkowo kwotę 200 € na wydatki związane z podróżą do Bonn. W roku akademickim 2017/2018 mogliśmy przyznać stypendia dwóm osobom.

2) stypendium doktoranckie w wysokości 1.000 € miesięcznie przez okres 3 miesięcy plus dodatkowo kwotę 200 € na wydatki związane z podróżą do Bonn. W roku akademickim 2017/2018 mogliśmy przyznać stypendia dwóm osobom.

Konkurs na oba stypendia rozpisywany jest co roku na wiosnę, w okresie koniec marca do końca maja.

Stypendium na studia LL. M. musi zostać wykorzystane w semestrze zimowym kolejnego po konkursie roku akademickiego (czyli od października do lutego). W przypadku dobrych wyników w pierwszym semestrze istnieje możliwość przedłużenia pobytu i stypendium LL.M. na kolejne miesiące.

Stypendium doktoranckie daje możliwość przeprowadzenia research’u w bibliotekach Uniwersytetu w Bonn, zebrania materiałów i literatury potrzebnej do napisania dysertacji w Polsce. Stypendium trzeba wykorzystać najpóźniej do końca listopada tego samego roku, w którym rozpisywany jest konkurs.

 

Wniosek o przyznanie stypendium na studia LL. M. powinien zawierać:
– list motywacyjny,
– wyciąg z indeksu na kierunku Prawo,
– dyplom ukończenia studiów na kierunku Prawo albo oświadczenie o planowanej dacie ukończenia studiów na kierunku Prawo,
– kserokopię dyplomu ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego, a w przypadku studentów aktualnego kursu – oświadczenie o wynikach napisanych dotąd Klausur,
– zaświadczenie o odpowiedniej znajomości języka niemieckiego.

 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego powinien zawierać:
– list motywacyjny,
– kserokopię dyplomu ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego,
– zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich na kierunku Prawo,
– zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich na kierunku Prawo,
– opis zainteresowań naukowych, tematu oraz tez i najważniejszych założeń dysertacji doktorskiej oraz wykazanie powiązań dysertacji doktorskiej z prawem niemieckim,
– opinię samodzielnego pracownika naukowego.

 

Oba stypendia przyznawane są ze środków DAAD. Liczba dostępnych stypendiów na dany rok będzie podana w momencie rozpisywania konkursu, czyli pod koniec marca. Nie możemy zagwarantować, że stypendia będą przyznawane w każdym roku akademickim, ale będziemy czynić wysiłki, by tak było.

WAŻNE: o stypendia mogą ubiegać się jedynie studenci i absolwenci Szkoły Prawa Niemieckiego, którzy studiowali lub studiują na kierunku prawo. Osoby, które brały udział w kursie SPN, ale nie otrzymały oceny pozytywnej na koniec kursu nie mogą ubiegać się o stypendia.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: spn.wpia@uw.edu.pl.