Zapraszamy do Szkoły Prawa Niemieckiego

Zostań naszym słuchaczem!
Kurs prawa niemieckiego i europejskiego

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego

Dowiedz się więcej o kursie organizowanym przez SPN WPIA UW

Polsko-Niemieckie konferencje naukowe

Polsko-Niemieckie konferencje naukowe

SPN WPIA UW co roku organizuje polsko-niemiecką konferencję naukową. Tutaj dostępne są informacje na ten temat.

Program dla absolwentów

Program dla absolwentów

Doroczne spotkania absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego.

To wspól­ny pro­jek­t Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Wydziału Nauk o Pań­stwie i Pra­wie Reń­skiego Uni­wer­sy­tetu Fry­de­ryka Wil­helma w Bonn oraz Nie­miec­kiej Fun­da­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy Praw­nej w Bonn (Deut­sche Sti­ftung für inter­na­tio­nale rech­tli­che Zusammenarbeit).

NOWE spotkanie absolwentów

Przeczytaj

co mówią o nas nasi absolwenci