Zostań studentem Szkoły Prawa Niemieckiego WPIA UW!

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego

Kurs prawa niemieckiego i europejskiego

Dowiedz się więcej o kursie organizowanym przez SPN WPIA UW

Polsko-niemiecka konferencja naukowa

Polsko-niemiecka konferencja naukowa

Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji, 19.X.2017 r.

Program dla absolwentów

Program dla absolwentów

Doroczne spotkania absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego.

Spotkanie Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ, UwB i UW 20 i 21 X 2017 r. Zapraszamy!

To wspól­ny pro­jek­t Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Wydziału Nauk o Pań­stwie i Pra­wie Reń­skiego Uni­wer­sy­tetu Fry­de­ryka Wil­helma w Bonn oraz Nie­miec­kiej Fun­da­cji Mię­dzy­na­ro­do­wej Współ­pracy Praw­nej w Bonn.

Przeczytaj

co mówią o nas nasi absolwenci